|

Yrityksen ympäristöpolitiikka selitettynä – Mikä on Environmental Policy?

Jatkuvasti kasvava yritysten joukko muotoilee ja jakavaa ympäristöpolitiikkansa sidosryhmiensä kanssa. Tähän liittyen me  haluamme tarjota sinulle helppotajuisen selityksen siitä mikä yrityksen ympäristöpolitiikka asiakirja oikeastaan on ja miksi se on jokaisen yrityksen must-have asiakirja, jonka lisäksi tämän artikkelin luettuasi ymmärrät mitä etuja ympäristöpolitiikan laatimisesta on.

Yrityksen ympäristöpolitiikka – Mikä se on?  

Ympäristöpolitiikka, eli environmental policy on yrityksen ylimmän johdon allekirjoittama asiakirja, jossa määritellään yrityksen ympäristövaikutuksia ohjaavat periaatteet, arvot ja käytänteet. Vähimmillään se esittelee, kuinka yritys näkee oman toimintansa ympäristövaikutukset ja millaisia tavoitteita sillä on oman toimintansa parantamiseksi. Ympäristöpolitiikka-asiakirja ei kuitenkaan rajoitu vain edellä mainittuihin asioihin. Ympäristöpolitiikka voi olla myös yksityiskohtainen tulevaisuuden tiekartta joka perustuu yrityksen toiminnan ympäristövaikutusten syvälliseen arviointiin. Environmental policy asiakirjassa voidaan linjata toimenpiteitä, tavoitteita, arviointeja, järjestelmiä, jne. Joiden avulla tavoitetaan todellinen käsitys siitä, miten yritys käsittelee ympäristövaikutuksiaan ja miten se pyrkii parantamaan niitä. 

“Ympäristöpolitiikka, on mikä tahansa valtion hallituksen, yrityksen tai muun julkisen tai yksityisen organisaation toimenpide koskien ihmisen toiminnan vaikutuksia vaikutuksia ympäristöön. Erityisesti ympäristöpolitiikalla tarkoitetaan toimenpiteitä jotka on suunniteltu estämään tai vähentämään ihmisen toiminnan haitallisia vaikutuksia ekosysteemeihin. ”

Encyclopædia Britannica

Tarvitseeko yritys ympäristöpolitiikan? 

Vaikka ympäristöpolitiikka on luonteeltaan vapaaehtoinen asiakirja, käytännössä nykymaailmassa kyseessä on yrityksen kannalta tuiki tärkeä dokumentti. Eläessämme ilmastonmuutoksen kanssa, yrityksen toiminnan ympäristövaikutukset ovat merkittävä tekijä kaikkien sen sidosryhmien päätöksentekoprosesseissa. Olipa kyse sitten kuluttajista, alihankkijoista, työntekijöistä tai yhteiskunnasta laaja-alaisemmin käsitettynä, jokainen haluaa tietää vähintäänkin sen, miten yritys näkee oman ympäristövaikutuksensa ja miten se pyrkii hallitsemaan sitä. Tämän lisäksi ympäristöpolitiikka on keskeinen vaatimus ympäristöjohtamisjärjestelmän sertifioinnille, kuten esimerkiksi ISO 14001 sertifikaatille.    

Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Keino varmistaa ympäristöjohtamissuunnitelman tai -toimenpiteiden tehokas täytäntöönpano ympäristöpolitiikan tavoitteita noudattaen. Jokaisen tehokkaan ympäristönhallintajärjestelmän (EMS, Environmental Management System) keskeinen piirre on kirjallisten järjestelmämenettelyjen ja ohjeiden laatiminen tehokkaan viestinnän ja toteutuksen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Euroopan ympäristökeskus (EEA)

Miten yrityksen ympäristöpolitiikka laaditaan? Onko sille olemassa muotovaatimuksia?

Vaikka ympäristöpolitiikan formaatille ei ole olemassa tiettyä vaatimusta, hyvin laaditun ympäristöpolitiikan tulisi perustua organisaation ympäristövaikutusten sisäiseen arviointiin ja siihen liittyen kertoa tavoista jotka organisaatio on valinnut ympäristövaikutustensa parantamiseksi. Syy sille, että tiettyä yksinkertaista muotovaatimusta ei ole olemassa, on se, että jokaisen yrityksen ympäristövaikutus on erilainen. Arvioinnin laajuus, ympäristövaikutusten hallinta ja missä kohden ympäristövastuullisuuden matkaansa yritys on, ovat kaikki keskeisessä asemassa ympäristöpolitiikan muotoilussa sekä sen sisältöä päätettäessä. 

Yrityksen ympäristöpolitiikan sisältö 

Apart from elements specific to a business, some general subjects that an environmental policy should contain are policies towards resource usage (energy, raw materials, etc.), how waste is dealt with, emissions, and compliance with local environmental regulations. Where a business is in building efficiency in all these areas, how it aims to do so, and what are its related long and short-term goals in that respect also add to the basic contents of the policy.

Yrityskohtaisten elementtien lisäksi, ympäristöpolitiikan tulee sisältää tietyt yleiset aiheet, kuten yrityksen käytännöt ja tavoitteet koskien resurssien hyödyntämistä (raaka-aineet, jne.), jätteiden käsittelyä, päästöjä, sekä paikallisten ympäristömääräysten noudattamista. Ympäristöpolitiikka-asiakirjan perussisältöä täydennetään tiedoilla siitä, miten yritys aikoo parantaa tehokkuuttaan näillä osa-alueilla, missä vaiheessa se  on tehokkuuden parantamisen kanssa, ja millaisia lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita sillä on ympäristövaikutustaan koskien. 

Yrityksen ympäristöpolitiikan hyödyt

Ympäristöpolitiikka, eli environmental policy, tai ympäristökäytäntö  toimii laajana sitoumuksen viitekehyksenä, joka yhtäaikaa ohjaa yritystä ympäristövaikutusten parantamisessa ja samalla viestii samaa kaikille sidosryhmille, niin sisäisille kuin ulkoisillekin. Yrityksen ympäristöpolitiikan olemassaolon merkittävimpiä etuja ovat: 

  • Paikallisten ympäristömääräysten noudattaminen
  • Kannustin ympäristövaikutusten yksityiskohtaiseen arviointiin
  • Syy luoda selkeä strategia ympäristövaikutusten parantamiseksi 
  • Tiekartta pitkän aikavälin ympäristöä koskevan kestävän kehityksen saavuttamiseksi
  • Luo yrityksestä tiedostavamman ja vastuullisemman brändi-imagon 
  • Viestii yrityksen sitoumuksen kestävämmän maailman luomiseen